ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵕ

ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵕ  ⵜⴰⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ – ⵜⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ

ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵕ  ⴷⵢⴻⴱⴷⴰ ⵎⴰⴵⵉⴷ ⵙⵓⵍⴰ

ⵉⵄⴻⴳⴳⴰⵍⴻⵏ  ⵢⴻⵙⵍⵓⵍⴻⵏ : ⴰⴳⵔⴰⵡ  24/04/2018

 1. ⵏⵓⵕⴰⵛⴻⵏⵏⴰⵏ (ⴷ ⵜⴰⵎⴻⴷⵢⴰⵣⵜ, ⴷ ⵜⴰⵙⴻⵍⵎⴰⴷⵜ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⵔⵓⵢ ⴰⵣⴻⵔⴼⴰⵏ).
 2. ⵍⵉⵍⴰⵏⴰⵜ ⴷⴰⵡⴻⴷ ⴱⴻⵍⴳⴰⵙⴻⵎ (ⴷ ⵜⴰⵏⴻⵖⵎⴰⵙⵜ, ⴷ ⵜⴰⵅⴻⴷⴷⴰⵎⵜ ⴷⴻⴳ ⵔⵔⴰⴷⵢⵓ).
 3. ⴼⴰⵣⵢⴰⵎⴰⵙⵙⴰⵉⴷ (ⴷ ⵜⴰⵎⴻⴷⵢⴰⵣⵜ, ⴷ ⵜⴰⵅⴻⴷⴷⴰⵎⵜ ⴷⴻⴳ ⵔⵔⴰⴷⵢⵓ).
 4. ⴵⴰⵀⵉⴷⴰ(ⴷ ⵜⴰⵏⴻⵖⵎⴰⵙⵜ, ⴷ ⵜⴰⵅⴻⴷⴷⴰⵎⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⵉⵍⵉⵥⵔⵉ).
 5. ⵔⵓⵣⴰⴰⵔⴻⵥⵇⵉ (ⴷ ⵜⴰⵙⴻⵍⵎⴰⴷⵜ).
 6. ⵄⴻⴱⴷⵓ(ⵉⵅⴻⴷⴷⴻⵎ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵎ ⵏ ⵜⵓⴳⵏⴰ).
 7. ⵢⵓⵙⴻⴼⴰⵎⴰⵣⵉⵖ (ⴷ ⴰⵎⴻⵖⵏⴰⵙ, ⴷ ⵡⵉⵏ ⴷ ⵉⵅⴻⴷⵎⴻⵏ ⴰⵙⴻⵏⴵⴰⵇ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ).
 8. ⵎⴰⴵⵉⴷⵙⵓⵍⴰ (ⴷ ⴰⵛⴻⵏⵏⴰⵢ, ⴷ ⴰⵎⴻⵖⵏⴰⵙ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ).
 9. ⵙⴰⵎⵉⵔⴱⴻⵍⴰⵟⴻⵛ (ⴷ ⴰⵅⴻⴷⴷⴰⵎ, ⴷ ⴰⵎⴻⵖⵏⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵣⴻⵔⴼⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴷⴰⵏ).
 10. ⵏⴰⴱⵉⵍⴵⴰⵄⵉⵍ (ⴷ ⴰⵅⴻⴷⴷⴰⵎ ⴷⴻⴳ ⵡⴰⵙⵓⵏ ⵏ 93).
 11. ⵢⵓⵏⴻⵙⵎⴻⵣⵡⴰⴷ (ⴷ ⴰⵎⵓⵙⵙⵏⴰⵡ ⴷⴻⴳ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ).
 12. ⵎⴰⴵⵉⴷⵃⴰⵍⵓ (ⴷ ⴰⵎⵓⵙⵙⵏⴰⵡ ⴷⴻⴳ ⵜⵙⵓⵇⵉⵍⵜ).

ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵕ : ⵉⴳⴻⵔⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ

ⵉ. ⴰⵙⵉⵙⵙⴻⵏ ⵙ ⵖⵓⵔ ⵎⴰⴵⵉⴷ ⵙⵓⵍⴰ :

ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵕ : ⵉⴳⴻⵔⴷⴰⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ

 1. ⴰⵙⵉⵙⵙⴻⵏ ⵙ ⵖⵓⵔⵎⴰⴵⵉⴷⵙⵓⵍⴰ :

ⵅⴻⴷⴷⵎⴻⵖ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴰⵍⴰⵢ ⵏ PCAM ⵜⴰⵥⵓⵔⵉ ⵜⴰⴳⴻⵍⵎⴰⵏⵜ.

ⴰⵙⴰⵍⴰⵢ ⵏ PCAM ⴷ ⴰⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⵎⴻⵥⵢⴰⵏ ⵓⵖⵓⵔ ⴷ ⵜⵜⴰⵙⴻⵏ ⵡⴰⵟⴰⵙ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⵙⴻⴳ ⴷⴷⵓⵏⵏⵉⵜ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜ‑ⵥⵔⴻⵏ. ⵢⴰⵍ ⴰⵙⵙ ⴷ ⴰⵢⴻⵏ ⵜⵜⵡⴰⵍⵉⵖ ⵙ ⵡⴰⵍⵍⴻⵏ‑ⵉⵡ ⵜⵉⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ ⵉ ⴷ‑ⵉⵜⵜⴰⵙⴻⵏ ⴰⴷ ⵥⵔⴻⵏ ⴰⵙⴰⵍⴰⵢ ⵙ ⵜⵓⴳⴻⵜⵜ ⵜⵜⵎⴻⵙⵍⴰⵢⴻⵏⵜ ⵉ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ‑ⵏⵙⴻⵏⵜ ⵙ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵉⵏ‑ⵏⵙⴻⵏⵜ. ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⴻⵏ ⵉ ⴷ‑ⵉⵜⵜⴰⵙⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⴷⵉⵏ ⴷⵔⵓⵙ ⵉ ⵢⴻⵜⵜⵎⴻⵙⵍⴰⵢⴻⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ‑ⵏⵙⴻⵏⵜ.

ⵖⴻⴼ ⵡⴰⵢⴰ ⵉⵢⵉ ⴷ‑ⵜⴻⴽⵛⴻⵎ ⵜⴻⴽⵜⵉ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵕ‑ⴰⴳⵉ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵏⴻⵜⵜⵉⴽⴽⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⵏⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴷ ⵢⵉⴷⵍⴻⵙ‑ⵏⵏⴻⵖ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ ⴷ ⵢⵉⵎⴰⵣⵉⵖⴻⵏ ⴰⵏⴷⴰ ⵎⴰ ⵍⵍⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ. ⴰⵟⴰⵙ ⵉ ⴰⵙ‑ⵅⴻⵎⵎⴻⵖ ⵉ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵕ‑ⴰⴳⵉ (ⴰⵣⴰⵍ ⵏ 3 ⵏ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⴰⵢⴰ) ⵜⵜⵡⴰⵍⵉⵖ ⵉⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⴷ‑ⵢⴰⵡⵉ ⴰⵟⴰⵙ ⵉ ⵓⵙⵏⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ‑ⵏⵏⴻⵖ, ⴰⵍⴻⵎⵎⵓⴷ‑ⵉⵏⴻⵙ, ⴷ ⵓⵙⴻⵍⵎⴻⴷ‑ⵉⵏⴻⵙ ⵉ ⵡⴰⵔⵔⴰⵛ, ⴷ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍ ⵉ ⵢⵉⵎⴰⵡⵍⴰⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵃⴻⵎⵎⵍⴻⵏ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ‑ⵏⵙⴻⵏ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵜ‑ⵟⵟⴼⴻⵏ, ⴰⴷ ⵜⵉⴷⵉⵔ ⵓⵔ ⵜⵏⴻⴳⴳⴻⵔ ⴰⵔⴰ.

 1. II. ⵉⵙⵡⵉⵢⴻⵏⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵕ :

ⴰⴷ ⵏⴻⵙⵃⵓⴱ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵜⴰⵔⵡⴰ‑ⵏⵏⴻⵖ

ⴰⵖⵔⴻⴼ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⵉⵍⴰⵇ ⴰⴷ ⵉⵅⴷⴻⵎ ⴰⴼⵓⵙ ⴷⴻⴳ ⵓⴼⵓⵙ ⵉ ⵓⵙⵏⴻⵔⵏⵉ ⵏ ⵜⵖⴻⵔⵎⴰ‑ⵏⵏⴻⵖ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ, ⵢⴻⵙⴻⴼⴽ ⴰⴷ ⵏⴻⵇⴷⴻⵛ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵖⴻⵔⴱⴰⵣⴻⵏ, ⴷⴻⴳ ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⵉⵡⵉⵏ…

ⵉⵙⵡⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵕ‑ⴰ ⴷ ⴰⴼⵔⴰⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ‑ⵉⵜⵜⵉⵍⵉⵏ ⵢⴰⵍ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⴳⴰⵔ ⵢⵉⴳⴻⵔⴷⴰⵏ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⴳⴻⵔ 6 ⴷ 8 ⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ, ⵢⴻⵜⵜⵉⴽⴽⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵣⵉⵣⴻⵍⵜ, ⴰⴳⴻⵍⵍⵉⴷ ⴰⵎⴻⵛⵟⵓⵃ ⴷ ⵜⴳⴻⵍⵍⵉⴷⵜ ⵜⴰⵎⴻⵛⵟⵓⵃⵜ.

ⵙ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵕ‑ⴰ ⴰⴷ ⵏⴻⴼⴽ ⴰⴼⵓⴷ ⵉ ⵡⴰⵔⵔⴰⵡ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ, ⵉ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴰⴷ ⴰⵥⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵙⴷⴰⵜ. ⵉⵍⴰⵇ ⴰⴷ ⵜⴻⵏ‑ⵏⵄⵉⵡⴻⵏ ⵙ ⵜⵉⴽⵛⵉ ⵏ ⵡⴰⵔⴰⵣⴻⵏ, ⵙ ⵍⴵⴻⵀⴷ ⴷ ⵓⵙⵉⵔⴻⵎ…

III. ⴰⵎⴻⴽ ⴰⵔⴰ ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴻⵎⵣⵉⵣⴻⵍⵜ 

ⵜⵉⵎⵣⵉⵣⴻⵍⵜ ⴰⴷ ⵜⴻⵔⵣⵓ ⵜⵉⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ : ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴽⵏⴰⵕⵉⵢⵉⵏ, ⵍⵎⴻⵔⵔⵓⴽ, ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ, ⵜⵓⵏⴻⵙ, ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⵙⵉⵡⴰ ⴷⴻⴳ ⵎⴰⵙⴻⵔ, ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵢⴰ, ⵎⴰⵍⵉ, ⴷ ⵏⵏⵉⵊⴻⵔ. ⵙⴻⴳ 9 ⵏ ⵔⵎⵓⵔⴰ‑ⵢⴰ, ⴰⴷ ⴷ-ⵏⴻⴼⵔⴻⵏ ⴰⵇⵛⵉⵛ ⴷ ⵜⴻⵇⵛⵉⵛⵜ ⵙⴻⴳ ⵢⴰⵍ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ; 18 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵔⴷⴰⵏ ⴷⴻⴳ ⴰⴽⴽ ⵜⴰⵎⴰⵣⵖⴰ. ⵙⵉⵏ ⴰⴽⴽⵉⵏ, ⴳⴰⵔ 9 ⵢⴰ ⵏ ⵜⴳⴻⵍⵍⵉⴷⵉⵏ ⴷ 9 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵍⵍⵉⴷⴻⵏ, ⴰⴷ ⴷ‑ⵜⵉⵍⵉ ⵜⴻⵎⵣⵉⵣⴻⵍⵜ ⴳⴰⵔ ⴰⵙⴻⵏ ⴰⵏⴷⴰ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⴷ‑ⵏⴻⴼⵔⴻⵏ ⴰⴳⴻⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⵜⴳⴻⵍⵍⵉⴷⵜ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ ⵉ ⵓⵙⴻⴳⴳⴰⵙ.

ⵖⴻⵔ ⵜⴰⴳⴳⴰⵔⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵣⵉⵣⴻⵍⵜ, ⵜⴰⴳⴻⵍⵍⵉⴷⵜ ⴷ ⵓⴳⴻⵍⵍⵉⴷ ⵉ ⵉⵔⴻⴱⵃⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⵙⴻⵏ‑ⵏⴻⴼⴽ ⵜⵉⵎⵉⴷⴰⵢⵉⵏ, ⵉⵙⴻⵍⴽⵉⵎⴻⵏ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⵉⵙⴻⴽⴽⵉⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⵍⴰⵟⵉⵏⵉⵜ ⴷ ⵜⴼⵉⵏⴰⵖ, ⵜⵉⵖⴰⵡⵙⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵓⵖⴻⵔⴱⴰⵣ, ⵉⵇⵔⴰⴱⴻⵏ, ⵓⵔⴰⵔⴻⵏ, ⵜⵉⵒⵓⵒⵉⵢⵉⵏ ⵢⴻⵜⵜⵎⴻⵙⵍⴰⵢⴻⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⴷⵍⵉⵙⴻⵏ ⵢⵓⵔⴰⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⵉⴹⴻⴱⵙⵉⵢⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⵛⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵏ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⴻⵏ ⵉⵎⴻⵖⵏⴰⵙⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷ 250 000 ⵉⴷⵉⵏⴰⵕⴻⵏ ⵉ ⵢⴰⵍ ⵢⵉⵡⴻⵏ ⴷ ⵢⴰⵍ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⵙⴻⴳ ⵡⵉⴷ ⵉⵔⴻⴱⵃⴻⵏ ⵜⵉⵎⵣⵉⵣⴻⵍⵜ. 16 ⵏ ⵢⵉⴳⴻⵔⴷⴰⵏ ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ ⵢⴻⴽⴽⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵣⵉⵣⴻⵍⵜ ⵏ ⵜⴰⴳⴰⵔⴰ, ⴰⴷ ⴰⵙⴻⵏ‑ⵏⴻⴼⴽ ⵜⵉⵎⵉⴷⴰⵢⵉⵏ, ⵓⵔⴰⵔⴻⵏ, ⴷ ⵢⴻⴷⵍⵉⵙⴻⵏ. ⵉⵏⴻⴼⵔⴰⵢⴻⵏ ⵏ ⵜⴻⵎⵣⵉⵣⴻⵍⵜ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⵙⴻⵏ‑ⵉⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽⴻⵏⵜ ⵜⵎⵉⴷⴰⵢⵉⵏ ⴷ ⵢⵉⴷⵍⵉⵙⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⵔⵓⵢ.

ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵣⵉⵣⴻⵍⵜ ⵜⴰⵎⴻⵣⵡⴰⵔⵓⵜ, ⵙⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⵉⵔⴻⴱⵃⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⵙⴻⵏ‑ⵏⵙⴻⵎⵎⵉ : ⴷⵉⵀⵢⴰ ⵉ ⵜⴳⴻⵍⵍⵉⴷⵜ, ⵎⴰⵙⵉⵏⵉⵙⴰ ⵉ ⵓⴳⴻⵍⵍⵉⴷ. ⵡⵉⴷⴰⴽ ⴰⵔⴰ ⵉⵔⴻⴱⵃⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵙⴻⴳⴳⴰⵙⴻⵏ ⵏⵏⵉⴹⴻⵏ, ⴰⴷ ⴼⴻⵔⵏⴻⵏ ⵉⵙⵎⴰⵡⴻⵏ‑ⵏⵙⴻⵏ ⴳⴰⵔ ⵡⵉⴷ ⴰⵔⴰ ⴷ ⵜⵀⴻⴳⴳⵉ ⵜⴻⵏⵎⴻⵀⵍⴰ ⵏ ⵜⴻⵎⵣⵉⵣⴻⵍⵜ.

ⵜⵉⵎⵣⵉⵣⴻⵍⵜ‑ⴰⴳⵉ ⵜⴻⵣⵎⴻⵔ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ‑ⵜⵉⵍⵉ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵢⴻⵍⵍⴰⵏ ⴱⴻⵕⵕⴰ ⵉ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ, ⵉⴳⴻⵔⴷⴰⵏ ⵉⵔⴻⴱⵃⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵙⵏⴻⵎⵎⵔⴻⵏ ⵙ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵏ ⵢⴰⵍ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ. ⴰⵎⴻⴷⵢⴰ : ⴷⴻⴳ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ, ⵜⴰⴳⴻⵍⵍⵉⴷⵜ ⴷ ⵓⴳⴻⵍⵍⵉⴷ ⵉ ⴷ‑ⵢⵓⴼⵔⴰⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⵜⵡⴰⵙⵏⴻⵎⵎⵔⴻⵏ ⵙ 1400 € ⵉ ⵢⵉⵡⴻⵏ.

ⴰⴼⵔⴰⵏ ⵏ ⵓⴳⴻⵍⵍⵉⴷ ⴷ ⵜⴳⴻⵍⵍⵉⴷⵜ ⴰⴷ ⴷ‑ⵢⴻⵜⵉⵍⵉ ⵢⴰⵍ ⴰⵙⴻⴳⴳⴰⵙ ⴳⴰⵔ 1 ⴷ 20 ⴷⵓⵊⴰⵎⴱⴻⵔ. ⵜⵉⵎⵣⵉⵣⴻⵍⵜ ⴰⴷ ⵜⴻⴱⴷⵓ ⵙ ⵡⵓⴷⴻⵎ ⵓⵏⵚⵉⴱ ⴷⴻⴳ 11 ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ‑ⴰⴳⵉ ⵉ ⴷ ⵉⵜⴻⴷⴷⵓⵏ.

ⵜⴰⴷⵔⵉⵎⵜ ⵙ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴷⴷⵓ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵕ, ⵙ ⴰⵔⴰ ⵏⴻⵙⵏⴻⵎⵎⴻⵔ, ⴰⵔⵔⴰⵛ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵣⴷⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵣⵉⵣⴻⵍⵜ, ⴰⴷ ⵜⴻⵏ‑ⵉ‑ⴷ‑ⵊⴻⵎⵄⴻⵏ ⵉⵏⴰⵥⵓⵔⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴻⵖⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ‑ⵀⴻⴳⴳⵉⵏ ⵉ ⴷⴷⴻⵎⵎⴰ ⵏ ⵡⴰⵢⴰ.

ⵜⴰⵏⵎⴻⵀⵍⴰ ⵏ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵕ‑ⴰ ⴰⴷ ⵜⵄⵉⵡⴻⵏ ⵜⴰⵎⵓⵔⵜ ⵓⵔ ⵏⴻⵙⵙⴰⵡⴻⴹ ⴰⵔⴰ ⴰⴷ ⴷ‑ⵜⴻⵊⵎⴻⵄ ⵙⵙⵓⵎⴰ ⵉⵍⴰⵇⴻⵏ ⵙ ⵓⵀⴻⴳⴳⵉ ⵏ ⵜⵎⴻⵖⵔⵉⵡⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ. ⵜⵉⵎⴻⵖⵔⵉⵡⵉⵏ ⴰⴷ ⴷ‑ⵉⵍⵉⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⴳⵎⴰⵜ ⴷ ⵍⴼⴻⵕⵃ, ⵏⴻⵙⵙⴰⵔⴰⵎ ⵢⴻⵏⵏⴰⵢⴻⵔ ⵉ ⴷ‑ⵉⵜⴻⴷⴷⵓⵏ ⴷ ⵡⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ‑ⵉⴳⵍⵓⵏ ⵙ ⵍⴼⴻⵕⵃ, ⵜⴰⵍⵡⵉⵜ, ⴰⵙⵉⵔⴻⵎ, ⴷ ⵙⵙⵎⴻⵃ, ⴷ ⵜⴻⴳⵎⴰⵜ ⴳⴰⵔ ⵉⵎⴰⵣⵉⵖⴻⵏ.

ⴰⴷ ⵏⴻⵙⵙⵉⵖ ⵜⵉⵛⴻⵎⵎⴰⵄⵉⵏ ⵉ ⵓⵙⵎⴻⴽⵜⵉ ⵏ ⵡⵉⴷ ⵢⴻⵖⵍⵉⵏ ⵖⴻⴼ ⵜⵍⴻⵍⵍⵉ.

ⵖⴰⵔ ⵡⴰⵔⴰⵣⴻⵏ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵜⵜⵓⵏⴻⴼⴽⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⵔⵔⴰⵛ ⴰⵔⴰ ⵉⵔⴻⴱⵃⴻⵏ : ⵉⵎⵓⴽⴰⵏ ⵙ ⵙⵙⵓⵎⴰ ⵜⴰⵕⴻⵅⵙⴰⵏⵜ ⴷⴻⴳ ⵙⴰⵔⵓⴳⴻⵏ, ⵉⵅⵅⴰⵎⴻⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⴳⵓⵏ, ⵓⵔⴰⵔⴻⵏ, ⵉⵏⵉⴳ ⵏ 10 ⴰⵔ 15 ⵏ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ  ⵉⵖⴻⵔ ⵢⵉⵡⴻⵜ ⴳⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ ⴰⵔⴰ ⴷ-ⵢⴻⵜⵜⵓⴼⴻⵔⵏⴻⵏ ⵙ ⵜⴻⵙⵖⴰⵕⵜ ⴷⴻⴳ ⵡⵓⵙⵙⴰⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⵓⵔⴰⵙ. ⴷ ⵜⴰⴳⵏⵉⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵎⵍⵉⵍⴻⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵛ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ ⴰⴷ ⵎⵢⵓⵙⵙⴰⵏⴻⵏ, ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵙⵏⴻⵔⵏⵉⵏ ⵜⴰⴳⵎⴰⵜ ⴷ ⵜⴷⵓⴽⵍⵉ ⴳⴰⵔ ⴰⵙⴻⵏ.

ⵙⵉⵏ ⵏ ⵢⵉⵎⴷⴰⵏⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⴷⴷⵓⵏ ⴷ ⵡⴰⵔⵔⴰⵛ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵜⴻⵏ‑ⵃⴰⴷⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵢⵉⵏⵉⴳ, ⵉⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⵉⵙⴻⵍⵎⴰⴷⴻⵏ ⵏⴻⵖ ⴷ ⵉⵄⴻⴳⴳⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵜⵡⴰⵛⵓⵍⵉⵏ‑ⵏⵙⴻⵏ. ⵉⵣⵎⴻⵔ ⴰⴷ ⴷ ⵉⵍⵉⵏ ⵢⵉⵏⵉⴳⴻⵏ ⵖⴻⵔ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⴱⴻⵕⵕⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ.

ⴰⵔⵔⴰⵛ ⴰⵔⴰ ⵉⵔⴻⴱⵃⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵣⴻⵉⵣⴻⵍⵜ, ⴰⴷ ⴷ‑ⵥⵔⴻⵏ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⵉⵙⴰⵍⴰⵢⴻⵏ ⴷ ⵢⵉⵎⵓⴽⴰⵏ ⵏ ⵓⵎⴻⵣⵔⵓⵢ.

ⵉⵍⴰⵇ ⴰⵖ ⴰⴷ ⴷ‑ⵏⴻⵙⵙⴰⵍⵉ ⵉⵙⴻⵖ ⵏ ⵓⵖⵔⴻⴼ ⴰⵎⴰⵣⵉⵖ ⴷⴻⴳ ⴰⴽⴽ ⵜⴰⵖⵓⵍⵉⵏ : ⵜⴰⵙⵏⵉⵍⴻⵙⵜ, ⵉⴷⵍⴻⵙ, ⴰⵎⴻⵣⵔⵓⵢ…

ⴰⵔⵔⴰⵛ ⴰⵔⴰ ⴷ ⵢⵓⴼⵔⴰⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵣⵉⵣⴻⵍⵜ, ⴰⴷ ⴷ‑ⵉⵍⵉⵏ ⴷ ⴰⵎⴻⴷⵢⴰ ⵉ ⵡⵉⵢⴰⴹ, ⴰⴷ ⴰⵙⴻⵏ‑ⴳⵔⴻⵏ ⴰⴼⵓⴷ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵎⵎⴻⵙⵍⴰⵢⴻⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⴷ ⵜⵜⵉⴽⴽⵉⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵣⵉⵣⴻⵍⵜ.

ⵜⵉⵖⵔⵉ  ⵓⵜⵜⵉⴽⴽⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵕ  ⵍⴻⵎⵄⴰⵡⵏⴰ  ⵡⴰⴼⵓⴷ :

ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⴻⴷⴷⵓ ⵓⵙⴻⵏⴼⴰⵕ, ⵏⴻⵙⵙⴰⵔⴰⵎ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⵜⴰⵍⵍⴻⵍⵜ ⴷ ⵡⴰⴼⵓⴷ ⵏ ⵢⵉⵎⴰⵡⵍⴰⵏ ⵏ ⵜⴷⴰⵎⵙⴰ ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ ⵉ ⵓⵅⴷⴰⵎ ⵏ ⵡⵓⵔⴰⵔⴻⵏ ⵢⴻⵜⵜⵎⴻⵙⵍⴰⵢⴻⵏ ⵙ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴷ ⵜⵉⵖⵉⵏ ⵏ ⵡⴰⵔⴰⵣⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⵔⵔⴰⵛ… ⵜⵉⴷⴷⵓⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵖⵉⵡⴰⵏⵉⵏ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ ⵉⵍⴰⵇ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ ⵄⵉⵡⵏⴻⵏⵜ ⵙ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⴰⵀⴻⴳⴳⵉ ⵏ ⵢⵉⵏⵉⴳⴻⵏ ⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵛ ⵉ ⴷ‑ⵢⵓⴼⵔⴰⵔⴻⵏ. ⵜⵉⴽⴻⴱⴱⴰⵏⵉⵢⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ‑ⵉⵄⵉⵡⵏⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⵙⴻⵏⵜ‑ⵏⴻⵅⴷⴻⵎ ⴰⴷⴻⵍⵍⴻⵍ ⵎⴻⵇⵇⵔⴻⵏ, ⴰⵎⴻⴷⵢⴰ : ⵜⴰⴽⴻⴱⴱⴰⵏⵉⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ‑ⵉⵄⵉⵡⵏⴻⵏ ⴰⴷ ⵢⵉⵍⵉ ⵖⴻⴼ ⵉⵙⴻⵍⵙⴰ, ⵜⵓⴳⵏⵉⵡⵉⵏ, ⵜⵉⵛⴰⵛⵉⵢⵉⵏ, ⵉⴱⵉⵍⵡⴰⵏ… ⴰⵙⵙ ⴷⴻⴳ ⴰⵔⴰ ⵏⴻⴼⵕⴻⵇ ⵛⵛⵉⵄⴰⵜ.

ⴰⴷ ⵏⴳⴻⵔ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⵉ ⵢⵉⵄⴻⴳⴳⴰⵍⴻⵏ ⵏ ⵢⵉⴳⵔⴰⵡⴻⵏ ⵉⵖⴻⵍⵏⴰⵡⴻⵏ ⵏ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ‑ⴰⴼⴻⵏ ⵜⵜⴰⵡⵉⵍⴰⵜ ⴷ ⵜⴻⴷⵔⵉⵎⵜ ⵉ ⵍⴻⵇⴷⵉⵛ‑ⵏⵏⴻⵖ.

ⴰⴷ ⵏⴳⴻⵔ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵜⴷⵓⴽⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⵏ ⵜⵓⴷⴷⴰⵔ ⴷ ⵜⴷⵓⴽⴽⵍⵉⵡⵉⵏ ⵜⵉⴷⴻⵍⵙⴰⵏⵉⵏ ⵜⵉⵎⴰⵣⵉⵖⵉⵏ ⴰⵏⴷⴰ ⵎⴰ ⵍⵍⴰⵏⵜ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⵖ‑ⴷ‑ⴼⴽⴻⵏⵜ ⴰⴼⵓⴷ ⵉ ⵓⵙⵏⴻⵏⵔⵉ ⵏ ⵓⵙⴻⵍⵎⴻⴷ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ, ⴰⴷ ⵏⴳⴻⵔ ⴷⴰⵖⴻⵏ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵢⴰⵍ ⵡⵉⵏ ⵢⴻⵙⵄⴰⵏ ⵜⴰⵎⵓⵙⵏⵉ ⴷⴻⴳ ⵓⵏⵏⴰⵔ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⴰⴷ ⴷ‑ⵉⵄⵉⵡⴻⵏ ⵉ ⵡⴰⴽⴽⴻⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⴰⴷ ⵜⴻⵜⵜⵡⴰⵃⵔⴻⵣ, ⴰⴷ ⵜⴻⵏⵏⴻⵔⵏⵉ, ⴰⴷ ⵜⴰⵖ ⴰⵎⴽⴰⵏ‑ⵉⵙ. ⵏⴻⵣⵎⴻⵔ !

ⵜⵉⵡⵡⵓⵔⴰ ⵏ ⵓⴳⵔⴰⵡ PCAM  ⵍⴷⵉⵏⵜ ⵉ ⵎⴰⵕⵕⴰ ⵉⵖⴻⵔⴱⴰⵣⴻⵏ ⵢⴻⴱⵖⴰⵏ ⴰⴷ ⵣⴻⴷⴷⵉⵏ ⵡⴰⵔⵔⴰⵛ‑ⵏⵙⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⵜⴻⵎⵣⵉⵣⵍⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ‑ⵏⵀⴻⴳⴳⵉ.

ⴰⴷ ⴷ‑ⵏⴻⵙⴱⴻⴷⴷ ⵜⵉⴷⵓⴽⴽⵍⵉⵡⵉⵏ PCAM ⴷⴻⴳ ⵜⵎⵓⵔⴰ ⵏ ⵜⵎⴰⵣⵖⴰ ⴷ ⵓⵎⴰⴹⴰⵍ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⴰⵔⴰ ⵜⵉⴵⵀⵉⴷ ⵓ ⴰⴷ ⵏⵙⴻⴷⴷⵓ ⴰⵙⴻⵏⴼⴰⵕ‑ⵏⵏⴻⵖ ⴰⴽⴽⴻⵏ ⵉⵡⴰⵜⴰ.

PCAM ⵏ ⵍⵉⴱⵢⴰ, ⵎⵓⵔⵉⵜⴰⵏⵉⵓⴰ, ⵍⵎⴻⵔⵔⵓⴽ, ⵙⵉⵡⴰ ⵏ ⵎⴰⵙⴻⵔ, ⵎⴰⵍⵉ, ⵜⵓⵏⴻⵙ, ⵏⵏⵉⵊⴻⵔ, ⵜⵉⴳⵣⵉⵔⵉⵏ ⵜⵉⴽⵏⴰⵕⵉⵢⵉⵏ, ⵍⴻⵣⵣⴰⵢⴻⵔ.

ⵜⴰⵙⴳⴰ ⴰⵔⴰ ⵏⴻⵍⴷⵉ ⴷⴻⴳ ⵉⵏⵜⴻⵔⵏⴻⵜ ⴰⴷ ⴷ‑ⵜⵉⵍⵉ ⴷ ⴰⵙⵙⴰⵖ ⴰⵔⴰ ⵢⴻⵣⴷⵉⵏ ⵜⵉⴷⵓⴽⴽⵍⵉⵡⵉⵏ‑ⵏⵏⴻⵖ, ⵉⵏⴰⴳⵎⴰⵢⴻⵏ, ⵉⵏⴰⵥⵓⵔⴻⵏ, ⵡⵉⴷ ⵉ ⵖ‑ⵢⴻⵜⵜⵄⴰⵡⴰⵏⴻⵏ…

ⴰⴷ ⵏⴳⴻⵔ ⵜⵉⵖⵔⵉ ⵉ ⵡⵉⴷ ⴰⴽⴽ ⵉ ⵉⵣⴻⵎⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⵖ‑ⵄⵉⵡⵏⴻⵏ ⴰⴷ ⴷ‑ⵏⴻⵔⵔ ⵍⴻⵃⵎⴰⵍⴰ ⵏ ⵜⵓⵜⵍⴰⵢⵜ ⵏ ⵜⵢⴻⵎⵎⴰⵜ ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵉ ⵜⴰⵔⵡⴰ‑ⵏⵏⴻⵖ.

ⵜⴰⴷⵔⵉⵎⵜ  ⵉⵍⴰⵇⴻⵏ  ⵡⴰⵔⴰⵣⴻⵏ :

18 ⵉⵎⵜⵜⴻⴽⴽⵉⵢⴻⵏ

ⵜⴰⴳⴻⵍⵍⵉⴷⵜ ⴷ ⵓⴳⴻⵍⵍⵉⵜ ⴰⵔⴰ ⴷ‑ⵢⵓⴼⵔⴰⵔⴻⵏ ⴰⴷ ⴰⵡⵉⵏ ⵢ ⵢⵉⵡⴻⵏ

ⴰⴽⴽⵡⵉⵜ :

ⵙⵉⵏ ⴰⵔⴰ ⴷ ⵢⵓⴼⵔⴰⵔⴻⵏ ⴷⴻⴳ ⴼⵕⴰⵏⵙⴰ ⴰⴷ ⴰⵡⵉⵏ 1400 € ⵉ ⵢⵉⵡⴻⵏ.

ⴰⵙⵙ ⵏ 16 ⵎⴰⵢⵓ 2018